Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik
RS“ br. 17/2019) direktor TA “.PLANET AIR D.O.O“ iz NOVOG SADA 01.10.2019 god.
utvrđuje sledeće:
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih
putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti
uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen rogram putovanja (
dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i
da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “PLANET AIR
D.O.O” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane,
osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i
o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom
trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora
Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre
zaključenja Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi
Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne
obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se
smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika
sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom
nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima,
odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa
Organizatorom zakljčen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi
na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju
naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem
Ugovora, na način na koji je Prijava učinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cene
aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno,
plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko
Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra
se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom
12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog
određenog putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne
strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili
izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U
slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate
aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom
12. ovih Opštih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
– U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isključivo
Organizator saglasio,
– Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno
neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom blagovremene i
osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim
ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije
bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili
nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos
primeni, dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i
prevladati,
– Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne
agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć
Putniku,
– Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
– Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u
Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne
mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
– Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom
putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
– Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara
Organizator,
– Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
– Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za
organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene
propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
– Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem
zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
– Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove,
prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
– Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru
ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
– Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije
(www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
– Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora
o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.
5. CENE I SADRŽAJ USLUGA: Cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su
cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs
dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti
predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta
neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više
sledećih usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane,
prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju Putnik plaća
(dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor),
troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne
usluge predstavnika organizatora, turističkog
animatora, fakultativnih programa, korišćenja
ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i
prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih,
telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u
jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni
obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene
Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date
u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za
decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu
na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti
Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno
izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile
predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim
slobodnim aktivnostima.
Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora,
smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) – Organizator ima pravo na
naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene
pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute,
kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane
izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva
zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza
raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim
putem ne obavesti organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti
osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju
standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i
objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima
Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije
izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima,
odnosno na svom web sajtu. Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. Usluge,
opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti
su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge
zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnimnacionalnim
propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak
putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili
izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na
putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu
da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te
zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su
predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već
samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi
odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim
časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je
najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije. U
slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost,
već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak –
dolazak, poletanje – sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim
časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u
smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne
podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu
pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli
ili na drugi prikladan način. Instrukcije i
uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora
(posebno u vezi sa vremenom polazaka,
prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih
instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi
Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su
dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko
iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator
je dužan da ponudi Putniku drugi odgovarajući prevoz, do okončanja turističkog putovanja, bez
dodatnih troškova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u ceni između ugovorenih i pruženih
usluga /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini
vozne karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima
pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto
solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće
prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na
putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.
8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:
– Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu
opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu
buke, parkinga i dr. katakteristike,
– Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje
objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju
zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja
smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
– Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu
sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim
objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,
– Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa,
propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca
usluga,
– Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a
zbog iznenadnih i opravdanih razloga,
ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti
Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret
Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja
razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta,
– Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a
naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe,
poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator
ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:
– Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije
objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili
posluživanja (menija),
– Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne
mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa
sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi,
– Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak,
– Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge
samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom putovanja.
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija
lica, ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem
ishrane postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu
ishrane u skladu sa tim dogovorom.
8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
– Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema
propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje
Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u
bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom
putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
– Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove
predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti
uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati broj sedišta,
– Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je
dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u
prevoznom sredstvu nadoknadi na licu
mesta. Putnik je dužan, da pre puta proveri i
usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti
vodiča/pratioca putovanja,
– Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i
pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u
prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza
Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja,
primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova,
– Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac
-vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni
red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. – Putnik je dužan da se pridržava upustava
vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..),
– Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i
dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte
neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka
kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske
karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom
putovanja,
– Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima,
– Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima,
obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika, određena u skladu sa propisima i
običajima,kojima se regulišu pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Putnik za putovanje u
inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci, od dana
završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i
dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora,
niti Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.
Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize,
niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta
ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku.
Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom
trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi
sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge
vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd., zbog
hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu
obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila,
koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da
obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih
posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u
kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve
posledice i troškove snosi sam Putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke,
primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.
10. PRTLJAG: Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje
avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika
naznačenim u Programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je
isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi
sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu
Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak
prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj
službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat
formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u
toku puta, predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom, Putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta, i predati ga
ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan
voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo(lični portljag), o davanju, odnosno
preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva
svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja, ili
direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i
domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putniika
(prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu).
Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete,
koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku
ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje
ili da ih nose sa sobom.
Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lična dokumenta, stvari i
vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov
nestanak. Preporučuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti,
nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef, ako je moguće.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku
Organizatora.
11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene
prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili
otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide
u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije,
ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u
Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u
celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
– Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da
je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja i
– Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi
da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne
objavljuje i Ugovor ne zaključuje,
uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana
otkaza.
U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru,
po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na
najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo
promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje
(promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od
lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne
nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve
druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove
izmene Programa.
Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na
izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a
koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze,
epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju
pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i
obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu
odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno
izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora
predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali
otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade
samo učinjenih administrativnih troškova.
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja-
5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se
otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne
jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od
putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove
prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
– iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i
usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i
usvojioca – poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično
proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz
zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti
opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje
iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne
mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih
terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski
uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno
stanje od strane nadležnih državnih organa
domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano
oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o
putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode
da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje
ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak
zamenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom
iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene Putnika,
obavezan da sa novim putnikom zaključi Ugovor.
U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje
direktno od osiguravača.
Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u
dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne
iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na
ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj
odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili
vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo
usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere,
kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja
turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih
uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.
13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno
osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje
putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i
Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje,
samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba
da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo
cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora,
Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da
isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik
mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu,
Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti
Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa
putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po
osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja
uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim
uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o
turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga
obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se
prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza
Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za
potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje
Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po
osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom
izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od
datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na
ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0149/2019 od 26.09.2019
zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU
“YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060672 od 09.01.2018 I dana 24.01.2019
ANEKS 1 , ANEKS BR 2. , važi do 25.01.2020 Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR
Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana
nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne
asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”,
011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili
telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail:
garancijaputovanja@yuta.rs.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske
presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u
skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je
dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i
da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.
Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva najmanje dve
godine, od dana podnošenja reklamacije Putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku
Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge
(npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno
Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel.
broja +381213101530, MOB: 0600222232, radnim danima od 08:00 DO 19:00 h, subotom od
09:00-14:00 h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: office@planetair.rs Za hitne i
slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog
objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje u postupka po reklamaciji radi rešenja problema u
primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar frižidera, nestanak
struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara
ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome
sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava
jedan primerak ove potvrde.
Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo
Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i
na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog
predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta,
Putnik je obavezan u roku od petnaest dana od
dana završetka putovanja, odnosno u roku od
trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju
(pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih
usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i
druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično
izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa
urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće
razmatrati grupne prigovore.
Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Planet air
d.o.o., Alekse Šantića 74, L1u Novom Sadu .
Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju,
odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na
trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane
reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku
putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem
reklamacije, odnosno, saopšti broj pod kojim je zaveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih
prigovora.
Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani
odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj
rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da
istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.
Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po
reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela
usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene.
Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna
je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na
ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa
predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja
prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu
potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o
konačnom razrešenju međusobnih spornih
odnosa.
Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu
sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio
realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca
usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da
je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje
prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom
Ugovora.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu)
Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu
smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator
nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.
Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako
ovom tačkom nije drugačije regulisano.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum
pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene
procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije
određeno i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade
samo učinjenih administrativnih troškova.
15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu
uslugu, koja ne obuhvata uslugu noćenja Organizator nastupa samo kao posrednik tudje usluge
Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne
može biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara na dan
uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge.
Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku.
Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima
putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i
telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo
posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja,
prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o
ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na
snagu ugovorni odnosi isključivo izmedju
Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

Kod pojedinačnih turističkih usluga primenuje se sledeća skala otkaza, ako drugačije nije
ugovoreno:
a. za hotelski smeštaj:
do 30 dana pre početka putovanja 10%
od 29. do 22 dana pre početka putovanja
15% od 21. do 8 dana pre početka
putovanja 25% od 7 dana pre početka
putovanja 50%
od 6 dana do i nakon početka korišćenja 100% od cene
b. za zakup apartmana po jedinici:
do 45 dana pre početka putovanja 20% od
44. do 30. dana pre početka putovanja 50%
od 29. dana pre početka putovanja 70% i
od 15 dana do i nakon početka korišćenja
100%. c. kod zakupa kamp vozila i motora:
do 31 dana pre početka putovanja 20% od
30. do 22. dana pre početka putovanja
30% od 21. do 8. dana pre početka
putovanja 50% od 7. do 3. dana pre
početka putovanja 65%
od 2. dana pre početka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%
d. Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji
se nalaze na poleđini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila. Ako ugovorom o najmu vozila nije
drugačije predviđeno važe sledeća pravila:
Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model. Agencije
zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano,
što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr.
zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi.
Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U
slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit
kao participacija.

U sledećim slučajevima odgovornost Putnika je isključiva i to za: štete koje nastanu usled
nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštećenja na karteru
ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje;gubitak ili
oštećenje ključeva;troškovi za privatne stvari, koje su oštećene u saobraćajnoj nezgodi ili ukradene
iz vozila;potpuno oštećenje pneumatika. U slučaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je dužan:
odmah obavestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za
rent a car. Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti delimičnu, niti totalnu štetu na vozilu
ukoliko je ovlašćeni vozač vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeđuje Putnika, kao i
drugog ovlašćenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o
najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu pokriva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu
nanešenu trećem licu i njegovoj imovini. Sledeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i
povraćaja participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju;dokaz o
uplati depozita (račun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice); original ključevi i
saobraćajna dozvola vozila.
Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini od 10%
iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u
zemlji, kao i u inostranstvi plaća se posebna taksa. Iznajmljenim vozilom Putnik može putovati u
inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije. Troškove utrošenog goriva za
vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika mogu biti
obezbeđeni uz dodatnu nadoknadu.
Putnik potvrđuje da su njegovi lični podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je
saglasan da se mogu preneti trećim licima radi utvrđjivanja njegovog identiteta i finansijskog
kredibiliteta.
e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte,
operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr metro, voz, autobus), karte za trajekt,
skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza
Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene ugovorene svake pojedinačne usluge. Kod ugovorene
pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte
za linijske letove, železničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune
cene.
U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu
zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i
eventualno nastalu štetu.

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:
Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je
saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa
putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena
saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
17. OBAVEZNOST PRIMENE:
Organizator može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u
odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i
za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih
međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi
i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o
putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina
14 za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja
YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа
putnika dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih
prаvа, na način predviđen propisima R. Srbije.
Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2019.god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni
30.07.2019

Tamara Drobnjak
M.P
Ivona KIsić